Toonaangevend in wereldwijde hulpverlening
Eurocross Assistance Netherlands B.V. (Eurocross) is onderdeel van Achmea en al sinds 1982 toonaangevend als het gaat om wereldwijde hulpverlening. Miljoenen mensen kunnen rekenen op de hulp van Eurocross, waar ook ter wereld. Medische hulp en vervoershulp, maar ook dichter bij huis, bijvoorbeeld op het gebied van brand-, storm- of waterschade. Ook biedt Eurocross zekerheid met Eurocross Personenalarmering waardoor mensen op leeftijd of met een lichamelijke beperking langer zelfstandig kunnen wonen.

Dit privacybeleid regelt de manier waarop Eurocross Assistance informatie van hun klanten verzamelt, gebruikt, onderhoudt en publiceert. Dit privacybeleid is van toepassing op de website, webapp en alle producten en services die worden aangeboden door Eurocross Assistance.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Eurocross Assistance is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Doet u een beroep op de hulpverlening van Eurocross Assistance? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hulpvragers

Van hulpvragers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • En andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie
 • E-mailadres
 • De samenstelling van het gezin
  • De partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)
 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum
 • Het geslacht
 • De nationaliteit
 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen.
  • Bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer
  • En andere verzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Mailcode
 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd
  • Bijvoorbeeld de aanleiding van de hulpvraag
  • Of de aard of de omvang van de schade
  • Of de locatie, datum of tijdstip van de gebeurtenis
  • Of de verblijfplaats en verblijfsduur van de hulpvrager(s)
  • En overige informatie die nodig is voor de hulpverlening
 • Het kenteken
 • De leasemaatschappij (wanneer van toepassing)

Aanverwanten van hulpvragers

Met aanverwanten bedoelen we bijvoorbeeld familieleden maar ook hulpverleners. Van relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • En andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie
 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen.
  • Bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer
  • En andere verzekeringsgegevens
 • Gegevens over de medewerker
  • Bijvoorbeeld gegevens uit het BIG register
 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd
  • Bijvoorbeeld de verblijfplaats en – duur

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor ondersteuning van medewerkers van Eurocross bij hun activiteiten
  • Voor een adequate en efficiënte dienstverlening
 • Voor het uitvoeren van hulpverlening volgens verzekeringsvoorwaarden
  • De verzekeringsvoorwaarden van de opdrachtgevers van Eurocross
 • Voor het registreren en beheren van gegevens
  • Gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de hulpverlening
 • Om dossiers op een juiste manier financieel te kunnen afhandelen

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • Opdrachtgevers van Eurocross
  • Bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen
  • Ook dochtervennootschappen
  • Andere bedrijfsonderdelen van Achmea B.V voor zover wettelijk is toegestaan of ná het verkrijgen van expliciete toestemming
  • Afdelingen binnen de Achmea B.V.
   • Bijvoorbeeld de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Business Controll, Internal Audit en Contractbeheerders
 • Uitvoerders die direct of indirect door Eurocross worden ingeschakeld
  • Bijvoorbeeld pechhulpverleners
 • Soms ook ontvangers in landen buiten de EU
  • Dit hangt ervan af waar de hulpvrager hulp nodig heeft

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Eurocross werkt wereldwijd. Het is niet van tevoren bekend waar een hulpvrager of één van zijn reisgenoten ziek wordt of hulp nodig heeft. Wij kunnen daarom geen contracten opstellen met partijen die hulp ter plaatse verlenen. Bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten of geheimhoudingsverklaringen. We kunnen daarom niet altijd vaststellen of de bescherming van persoonsgegevens bij deze partijen voldoende is gewaarborgd. Gegevens worden in dergelijke gevallen alleen uitgewisseld indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 van de AVG.

Hierin staat dat het uitwisselen van persoonsgegevens is toegestaan indien:

 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele verplichting;
 • Indien dit in het belang is van de betrokkene;
 • Als dit op verzoek en met toestemming van de betrokkene is.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Hulpverleners. Verzekeringsmaatschappijen

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wettelijk is bepaald dat wij in een aantal situaties de persoonsgegevens mogen gebruiken. Welke gegevens we gebruiken, en waarvoor, hangt af van welke situatie van toepassing is. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons of tussen u en een verzekeringsmaatschappij
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen
  • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
   • Bijvoorbeeld
    • Administratieve doelen;
    • IT doelen;
    • Marketing;
    • Fraudebestrijding;
    • Managementinformatie;
    • Product en dienstontwikkeling.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen;
 • telefoongesprekken;
 • informatie die wij van u ontvangen via webformulieren en webapplicaties
 • de berichten die wij u sturen of van u ontvangen via onze webapps
 • wat u op onze websites en in onze webapps doet en bekijkt;

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, (web)apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds extra maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • uw Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens;
 • uw medische gegevens.

Onze medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseurs. De medisch adviseurs en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De medisch adviseur is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven: arts of verpleegkundige. Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Iedere medewerker die gezondheidsgegevens gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De groep van medewerkers onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, heet de ‘functionele eenheid’. De medewerkers in de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur..

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard. Of zolang verplicht is voor de wet.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Telecommunicatiewet;
 • de gedragscode Persoonlijk Onderzoek;

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen;
 • uw gegevens laten verwijderen;
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;
 • uw toestemming stoppen;
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een brief. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Compliance & Operational Risk Management Eurocross Assistance
Postbus 175
2300 AD Leiden

Hebt u een vraag, tip of klacht over privacy?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

 

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Als we er samen niet uitkomen kunt u, onverminderd uw recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, uw klacht voorleggen aan:

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
Postadres Postbus 291
3700 AG Zeist
Tel. 088 900 6 900

Een uitzondering doet zich voor als u gewoonlijk verblijft of werkzaam bent in een andere EU-lidstaat dan Nederland of dat in die andere EU-lidstaat de klacht is veroorzaakt. In die gevallen kunt u zich ook wenden tot de bevoegde autoriteit van dat land.

Een klacht indienen kunt u bij Autoriteit Persoonsgegevens doen.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 12 juli 2021.