Toonaangevend in wereldwijde hulpverlening
Eurocross Assistance Netherlands B.V. (Eurocross) is onderdeel van Achmea en al sinds 1982 toonaangevend als het gaat om wereldwijde hulpverlening. Miljoenen mensen kunnen rekenen op de hulp van Eurocross, waar ook ter wereld. Medische hulp en vervoershulp, maar ook dichter bij huis, bijvoorbeeld op het gebied van brand-, storm- of waterschade. Ook biedt Eurocross zekerheid met Eurocross Personenalarmering waardoor mensen op leeftijd of met een lichamelijke beperking langer zelfstandig kunnen wonen.

Dit privacy beleid regelt de manier waarop Eurocross Assistance informatie van haar klanten verzamelt, gebruikt, onderhoudt en publiceert. Dit privacy beleid is van toepassing op de website en alle producten en services die worden aangeboden door Eurocross Assistance.

Achmea B.V. is verantwoordelijk
Eurocross Assistance is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens in vertrouwde handen
Doet u een beroep op de hulpverlening van Eurocross Assistance? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hulpvragers
Van hulpvragers verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats en andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie
 • E-mailadres
 • De samenstelling van het gezin en de naam van de partner en eventuele kinderen
 • De geboortedatum, ook van partner en kind(eren).
 • Het geslacht
 • De nationaliteit
 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen, bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer en andere verzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd:
  • de aanleiding van de hulpvraag;
  • de aard of de omvang van de schade;
  • de locatie, datum of tijdstip van de gebeurtenis;
  • de verblijfplaats en verblijfsduur van de hulpvrager(s);
  • overige informatie die nodig is voor de hulpverlening.
 • Het kenteken
 • De leasemaatschappij, als de auto een leaseauto is

Aanverwanten van hulpvragers
Met aanverwanten bedoelen we bijvoorbeeld familieleden maar ook hulpverleners. Van aanverwanten verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats en andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie.
 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen, bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer en andere verzekeringsgegevens.
 • Gegevens over de hulpverlener, bijvoorbeeld gegevens uit het BIG-register.
 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met verschillende redenen, namelijk:

 • Voor ondersteuning van medewerkers van Eurocross bij hun activiteiten voor een adequate en efficiënte dienstverlening.
 • Voor het uitvoeren van hulpverlening volgens verzekeringsvoorwaarden. Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden van de opdrachtgevers van Eurocross.
 • Voor het registreren en beheren van gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de hulpverlening.
 • Om dossiers op een juiste manier financieel te kunnen afhandelen.

 Wie ontvangt de gegevens?
De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • Opdrachtgevers van Eurocross, zoals verzekerings- en leasemaatschappijen
 • Dochtervennootschappen
 • Onderdelen van Achmea B.V.
 • Afdelingen binnen de Achmea B.V., zoals de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Business Control, Internal Audit en Contractbeheerders
 • Uitvoerders die direct of indirect door Eurocross worden ingeschakeld, bijvoorbeeld pechhulpverleners

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?
Eurocross werkt wereldwijd. Het is niet van tevoren bekend waar een hulpvrager of één van zijn reisgenoten ziek wordt of hulp nodig heeft. Wij kunnen daarom geen contracten opstellen met partijen die hulp ter plaatse verlenen. Bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten of geheimhoudingsverklaringen. We kunnen daardoor niet altijd vaststellen of de bescherming van persoonsgegevens bij deze partijen voldoende is gewaarborgd. Gegevens worden in dergelijke gevallen alleen uitgewisseld indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 van de AVG.

Hierin staat dat het uitwisselen van persoonsgegevens is toegestaan indien:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele verplichting.
 • dit in het belang is van de betrokkene.
 • dit op verzoek en met toestemming van de betrokkene is.

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?
De gegevens die wij gebruiken en waarvoor wij die gebruiken, hangt af van de situatie die van toepassing is. Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken wanneer van tenminste 1 van onderstaande, in de wet vastgelegde situaties, sprake is.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens. Wij hebben u in dat geval uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons of tussen u en een verzekeringsmaatschappij.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland en u kunt ons niet zelf te woord staan.
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen van ons of van een derde (behalve als uw belangen zwaarder wegen). Het moet dan gaan om gerechtvaardigde belangen, zoals:
   • administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • marketing;
   • fraudebestrijding;
   • managementinformatie;
   • product en dienstontwikkeling.

Welke contactmomenten leggen wij vast?
Wij leggen vast wat wij met u afspreken. We gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Voorbeelden van contactmomenten die we vastleggen zijn:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • Telefoongesprekken.
 • Informatie die wij van u ontvangen via webformulieren en webapplicaties.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds extra maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens
Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer (BSN), bankgegevens en uw medische gegevens.

Onze medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw medische gegevens. De medisch adviseurs zijn in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven, artsen of verpleegkundigen. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van een medisch adviseur. Zowel de medisch adviseurs als de medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard of zolang verplicht is voor de wet.

Wij gebruiken ook cookies
Eurocross Assistance gebruikt cookies die weinig invloed hebben op uw privacy. Dit zijn zogenaamde analytische cookies. We gebruiken ze om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website om onze site te verbeteren en meer gebruikersvriendelijk te maken. Ook gebruiken we deze cookies om gegevens op te slaan als:

 • Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt.
 • Welk apparaat u gebruikt.
 • Vanaf welke site u op onze site bent gekomen.
 • Wanneer en hoe lang u onze site bezoekt of gebruikt.
 • Welke pagina’s u bezoekt op onze site.

Deze gegevens zijn niet terug te herleiden naar een persoon.

Deze cookies plaatsen we altijd. We vragen hiervoor geen toestemming.

Cookie-overzicht
Bekijk het overzicht van door ons gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen.

Cookie leverancier Soort cookie Doel(en) cookie Opgeslagen persoonsgegevens Geldigheidsduur Cookie
Google Analytics Analytisch Inzage in gebruik website Geen 13 maanden


Regels en wetten voor privacy
Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Telecommunicatiewet.

Uw rechten
Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen;
 • uw gegevens laten verwijderen (het komt echter vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan de verplichte bewaartermijn van toezichthouders te houden);
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Wilt u gebruik maken van bovenstaande rechten?
Dan kunt u per brief een verzoek indienen. Wij vragen u daarbij een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Let wel op: zorg ervoor dat uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar zijn gemaakt voor verzending. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Compliance & Operational Risk Management Eurocross Assistance
Postbus 175
2300 AD Leiden

Hebt u een vraag, tip of klacht over privacy?
Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Een klacht indienen kunt u bij Autoriteit Persoonsgegevens doen.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen
Dit doen wij bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.

Deze versie is van 19 juni 2018.


Privacy statement English version

Context
Leading the way in global assistance

Eurocross Assistance Netherlands B.V. (Eurocross) is part of Achmea and has been leading the way in global assistance since 1982. Millions of people can count on assistance from Eurocross, anywhere in the world. Medical and travel assistance, as well as closer to home, such as for damages caused by fire, storm, or water. Eurocross also offers security with Eurocross Personal Alarms, allowing older people or people with a physical disability to live independently for longer.

This privacy policy governs the way in which Eurocross Assistance collects, uses, maintains and publishes data from its customers. This privacy policy applies to the website and all products and services offered by Eurocross Assistance.

Achmea B.V. is responsible
Eurocross Assistance is an Achmea brand. Achmea B.V. is responsible for the proper processing of your personal data for all Achmea brands.

Your data in reliable hands
Are you requesting assistance from Eurocross Assistance? Then we need certain information. It is important to us that you know what we do with your personal data and what rights you have. We want you to be confident that your data is in good hands with us.

What personal data do we process?

Clients
We process the following client data:

 • Name, address, place of residence and other similar data required for communication
 • Email address
 • Family composition and the names of the partner and any children
 • Date of birth, also for partner and any children.
 • Gender
 • Nationality
 • Internal numbers used by Achmea to identify you, such as the client or policy number and other insurance information
 • Health data
 • Data on the incident for which assistance is requested:
  • reason of the request for assistance
  • nature or extent of the damage
  • location, date or time of the incident
  • client’s current location and duration of stay
  • other data required for providing assistance
 • Number plate
 • The lease company, if it concerns a lease car.

The client’s relations
With relations we mean family members, but also assistance providers. We process the following data of relations:

 • Name, address, place of residence and other similar data required for communication.
 • Internal numbers used by Achmea to identify you, such as client number, policy number and other insurance information.
 • Data on the assistance provider, such as information from the BIG register.
 • Data on the incident for which assistance is requested.

What do we use your data for?
We process personal data. We do so for multiple reasons:

 • To support Eurocross employees in their activities to provide adequate and efficient services
 • For carrying out assistance according to insurance terms and conditions This concerns Eurocross’ customers’ insurance terms and conditions.
 • For the registration and management of data resulting from the execution of the assistance
 • To be able to process cases correctly financially.

 Who will receive the data?
People who will receive your data may include:

 • Eurocross customers, such as insurance and lease companies
 • Subsidiaries
 • Parts of Achmea B.V.
 • Departments within Achmea B.V., such as the board of directors, Legal, Risk & Compliance, Business Control, Internal Audit and Contract Managers
 • Assistance providers deployed directly or indirectly by Eurocross, such as roadside assistance.

Is the recipient outside the EU?
Eurocross operates worldwide. The location where a client or one of their travel companions falls ill or requires assistance is not known in advance. This is why we cannot have contracts—e.g. processing contracts or confidentiality agreements—with parties who offer assistance on location. As a result, we cannot always establish whether the protection of personal data is sufficiently guaranteed with these parties. In such cases, data will only be exchanged if the conditions set out in Article 49 of the GDPR are met.

The GDPR states that the exchange of personal data is permitted if:

 • It is necessary to execute a contractual obligation
 • It is in the interest of the person involved
 • It is done at the request of and with permission from the person involved.

Why are we permitted to use personal data?
The data we use and the reasons for which we use it depends on the applicable situation. We are permitted to use the personal data if at least one of the following situations, as laid down by law, applies:

 • We have permission to use the data. In that case, we have explicitly asked you for permission.
 • The use of the data is necessary for the execution of an agreement. This may be an agreement between you and us or between you and an insurance company.
 • The use of the data is necessary to protect vital interests. For example, if you have had an accident abroad and you are unable to speak to us yourself.
 • The use of the data is necessary for the representation of our or a third party’s interests (unless your interests are more important). These must be justified interests, such as:
   • Administrative reasons
   • IT goals
   • Marketing
   • Fraud prevention
   • Management information
   • Product and service development

What moments of contact do we record?
We record what we have agreed with you. We use our moments of contact to improve our communication. Examples of moments of contact we record are:

 • Letters and emails we send and receive from you
 • Phone calls
 • Information we receive from you via web forms and web applications.

How do we ensure your data is safe with us?
Our websites, apps and IT systems are well-protected. We continually take extra measures to prevent the misuse of your data. Our employees have received clear instruction on how to handle your data.

We are extra careful with sensitive data
Sensitive data includes your Social Security number, bank details and medical details, among others.

Our medical consultants are responsible for correctly processing your medical data. These medical consultants are BIG-registered doctors or nurses. Employees only have access to your medical data if they have permission from a medical consultant. Both the medical consultants and the employees have a confidentiality obligation.

 

How long do we store your data?
We store your data for as long as we need it. This means that most data is stored for 7 years or as long as required by law.

We also use cookies
Eurocross Assistance uses cookies that are of little influence to your privacy. These cookies are called analytical cookies. We use them to collect statistics about the use of our website to improve it and make it more user-friendly. We also use these cookies to save data such as:

 • Technical characteristics, such as which browser you use
 • What device you are using
 • From which website you linked to ours
 • When you visited and how long you spent on our website
 • Which pages you visited on our website

This data cannot be traced back to a person.

We always place these cookies. We do not ask for your permission for this.

Cookie-overview
See the overview of cookies we use and the parties involved.

Cookie supplier Type of cookie Reason(s) for cookie Stored personal data Period of validity of cookie
Matomo (Piwik) Analytical Insight into the use of the website None 13 months


Privacy laws and
regulations.
We comply with privacy laws and regulations.

 • The General Data Protection Regulation
 • The Implementation Act of the General Data Protection Regulation
 • The Telecommunications Act

Your rights
Your rights are regulated by law. You have the right to:

 • Request your data from us
 • Have your data changed if it is incorrect
 • Have your data deleted (however, we are often unable to delete your data because we still need it or to comply with the Supervising Authority’s mandatory retention period)
 • Object to certain uses of your data

Do you want to use the above-mentioned rights?
You can submit a request by letter. Please enclose a copy of your passport or ID card. Note: make sure your Social Security number and passport photo have been blacked out before sending it. We will respond within one month of receiving your letter.

Compliance & Operational Risk Management Eurocross Assistance
P.O. box 175
2300 AD Leiden

If you have any questions, tips or complaints concerning privacy,
please send an email to Achmea’s Data Protection Officer via privacymanager@achmea.nl or send a letter to:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
P.O. box 866
3700 AW Zeist

You also have the right to file a complaint with the GDPR authority.

We may change this Privacy Policy at any time,
for example if anything changes in the laws or regulations or if we develop new products or services. The most up-to-date version is always published on our website.

This version is dated 19 June 2018.